.
Pozovite

+387 (51) 233 820

.
Pošaljite poruku

office@mfsoftware.com

POSLOVNE APLIKACIJE
LICENCIRANJE
WEB I HOSTING
MOBILNE APLIKACIJE

Budite sa nama

Uko­liko imate potrebu za povećan­jem efikas­nosti kroz autom­a­ti­zaciju praćenja vaših poslovnih procesa, bolju anal­izu vašeg poslo­vanja, poboljšanje komu­nikacije između vaših odjela ili uposlenika ili samo želite povećati per­for­manse vašeg infor­ma­cionog sis­tema, MF Soft­ware za vas može pron­aći odgo­vara­juće rješenje.
 
Naše usluge uključuju razvoj pro­gram­skih rješenja pot­puno pri­lagođenih vašim potre­bama, inte­graciju sa drugim sis­temima, kao i mogućnost anal­ize vašeg poslovnog okruženja u cilju defin­isanja vaših potreba.

NAŠI KLIJENTI

NAŠI PARTNERI